Naga bridge at Wat Kham Chanot

Naga bridge at Wat Kham Chanot

Naga bridge at Wat Kham Chanot