Prawns with asparagus at Khai Mook Restaurant

Prawns with asparagus at Khai Mook Restaurant

Prawns with asparagus at Khai Mook Restaurant